Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin” dostępna pod adresem internetowym https://blackpenguin.pl/, działa w ramach firmy:

§ 2. Postanowienia ogólne

Właścicielem marki Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin”, blackpenguin.pl, jest:

 • Adres e-mail: biuro@blackpenguin.pl.

 • Marka Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin” to działalność prowadzona przez Internet i świadczenie usług odbywa się wyłącznie przez Internet. Kontakt Klienta z Firmą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 • Zakres usług świadczonych przez Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin” :

  – działania z zakresu „content marketing”: prowadzenie blogów firmowych, redagowanie opisów produktów na strony Internetowe,

  – działania z zakresu SEO, w tym optymalizacja i pozycjonowanie stron opartych o CMS wordpress, 

  – kampanie linków sponsorowanych w Google adwords, kampanie reklamowe Facebook Ads i inne działania z obszaru inbound marketingu, mające pomóc małym lokalnym firmom w wypromowaniu usług lub towarów.

§ 2. Polityka prywatności

 • Klient dokonując zamówienia wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca: Black Penguin Online Services LTD. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na danej stronie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) świadczenia usług, zgodnie z ofertą;
b). wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji;
c) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym niniejszej strony przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez niniejszą stron;
d). przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

 • Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

 • Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Zamawiającego usług określonych w Regulaminie.

 • Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na stronie internetowej https://blackpenguin.pl.

 • Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje dane do dokonania przedpłaty, która jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług.

 • Po uzyskaniu od Agencji informacji na temat kosztu wykonania zlecenia lub potwierdzenia kosztu zamówienia, Klient może:

a). dokonać przelewu określonej przez firmę sumy, tj. 100% sumy wartości zlecenia na konto bankowe (numer którego otrzymał razem z wyceną) lub za pomocą innych metod płatności dostępnych na stronie, tym samym jednoznacznie potwierdzając zlecenie. Zaksięgowanie danej kwoty na rachunku bankowym, firma traktuje jako potwierdzenie przyjęcia zlecenia i przystępuje do jego realizacji;
b). bez żadnych konsekwencji zrezygnować z dalszej współpracy z firmą w zakresie danego zlecenia.

 • W uzasadnionych przypadkach firma zastrzega sobie prawo do:

  – odmowy przyjęcia i realizacji zlecenia lub wykonania wyceny, także bez podania określonej przyczyny, jeżeli np.:

  – Klient w określonym terminie, tj. 48 godzin nie wpłaci ustalonej kwoty zaliczki,

  – zlecenie będzie naruszało normy prawne,

  Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin” będzie miało podstawy do uznania zlecenia za nieprawdziwe i za nieuczciwe działanie firmy konkurencyjnej (z zastrzeżeniem do podjęcia kroków prawnych w takiej sytuacji).

§ 4 Rezygnacja ze zlecenia i dokonywanie zmian w zleceniu

 • W przypadku usług każda ze Stron może zrezygnować ze współpracy w każdym czasie, jednakże nie później niż na 7 dni przed końcem danego okresu rozliczeniowego (jeżeli takowy występuje) – zakończenie współpracy nastąpi na koniec danego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy klient dokonał płatności z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy, świadczenie usług kończy się z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, zaś kwota za następne opłacone przez klienta okresy rozliczeniowe, nie podlega zwrotowi. Rezygnacja przez Klienta z zamówionych usług/zamówionej usługi nie skutkuje zwrotem uiszczonych płatności. Rezygnacji ze współpracy można dokonać jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 • Klient zamawiający usługi kampanii Google Ads i Facebook Ads, ma prawo zwrócić się do Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin” z prośbą o wcześniejsze zakończenie emisji reklam, jednakże wówczas nie ma prawa do zwrotu nawet proporcjonalnej kwoty za niewykorzystane usługi. Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest ważne wyłącznie z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta.

 • Jeśli przeprowadzenie kampanii reklamowej Google Ads i Facebook Ads lub wykonanie usług pozostałych, oferowanych przez markę Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin”,  nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie marki Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin”, z wyjątkiem skutków działania siły wyższej, Klient ma prawo do zwrotu tej części kwoty, która nie została zrealizowana na poczet danej usługi.

  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • Klient zamawiający usługi kampanii Google Ads i Facebook Ads, ma prawo zwrócić się do Agencji z prośbą o zmianę słów kluczowych, stawki, itp, zaś Agencja zobowiązuje się do wprowadzenia tych zmian z zastrzeżeniem, że nie zmiana ta nie spowoduje negatywnych dla kampanii konsekwencji i nie utrudni dalszego skutecznego prowadzenia kampanii. W takiej sytuacji marka Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin” ma prawo odmówić wprowadzenia zmian.

 § 5 Klauzula poufności

 • Wszelkie informacje, teksty i dokumenty, które są otrzymywane przez Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin” od Klientów do realizacji działań związanych z marketingiem internetowym, traktowane są jako poufne i, poza  osobami współpracującymi z marką Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin”, nie są ujawniane osobom nieuprawnionym.

Agencja przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w zakresie i procesie otrzymanego zlecenia i tylko do czasu zakończenia jego realizacji.

§ 6 Odpowiedzialność i reklamacje

 • Firma Black Penguin Online Services LTD (i marka Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin”) nie ponosi odpowiedzialności:

  – w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług, przerwach w świadczeniu usług marketingu internetowego w skutek przyczyn niezależnych od Agencji: zdarzenia losowe, awaria sprzętu, łączy,

  – za niezgodności treściowe lub błędy wynikające z przekazanegi tekstu oryginalnego,

  – ewentualne straty Klienta. 

 • Agencja nie może zagwarantować stawki w kampaniach linków sponsorowanych Google Ads, jak i kampaniach Facebook Ads, pozycji reklamy w wyszukiwarce Google, wyświetlania reklamy na określone słowo kluczowe, ani też czasu trwania kampanii;

 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działania Google lub jego Partnerów, w skutek których realizacja zlecenia okazała się niemożliwa lub zlecenie zrealizowane w związku z tym zostało w sposób niewłaściwy.

 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, działanie siły wyższej, w skutek których realizacja zlecenia okazała się niemożliwa lub zlecenie zrealizowane w związku z tym zostało w sposób niewłaściwy;

 • Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami Google Ads: https://billing.google.com/payments/termsandconditionsfinder.

 • Klient oświadcza, że zawartość jego strony internetowej nie jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zasadami współżycia społecznego, warunkami powierzchni reklamowych i nie narusza praw osób trzecich. Jeżeli firma Black Penguin Online Services LTD uzna, że strona docelowa nie jest zgodna z powyższym, Klient otrzyma informację zwrotną. Na tej podstawie Klient zobowiązuje się do dokonania zmian na stronie internetowej, celem usunięcia zaistniałych sprzeczności. Jeżeli Klient nie dokona tych zmian, firma zastrzega sobie prawo odmowy / wstrzymania współpracy, w tym kampanii linków sponsorowanych do czasu modyfikacji strony.

 • Klient zleca usługi na własną odpowiedzialność. Firma zobowiązuję się nieodpłatnie usunąć błędy, gdy uzna reklamację Klienta za słuszną. Reklamacje Klient przesyła droga e-mailową do 7 dni od otrzymania tłumaczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane i równoznaczne z tym, że treść i jakość tłumaczenia nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. Złożenie reklamacji nie oznacza jednocześnie zwrotu (także częściowego) wpłaconej należności za wykonane zlecenie.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Usługi Marketingu Internetowego „Black Penguin” zastrzegają sobie prawo do współpracy z innymi klientami z podobnej lub tej samej branży.

 • Klient zamawiając usługę jednocześnie oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług przez firmę Black Penguin Online Services LTD i w całości akceptuje jego warunki.

 • Klient oświadcza jednocześnie, że w ramach realizacji zlecenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Black Penguin Online Services LTD – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883), zaś wszelkie podane przez niego informacje są zgodne z prawdą.

 • Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i przesłanie jej drogą elektroniczną. Sprzedawcą na fakturze będzie Black Penguin Online Services LTD.

 • Niniejszy Regulamin może ulec zmianom.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Regulamin niniejszy

Utworzono: 07 maja 2017, zmodyfikowano 07 czerwca 2020.

Dzięki reklamie na Facebooku masz możliwość precyzyjnego dotarcia do potencjalnych klientów na rynku lokalnym, zainteresowanych Twoimi usługami czy towarami. Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami już dziś!